Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Samorządowa Instytucja Kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Opatowcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: gbpopatowiec.pl

Data publikacji strony internetowej: 2016-08-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2016-08-01

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

 1. Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne, ponieważ:

  • pochodzą z różnych źródeł;

  • są obszerne, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt;

  • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji.

 2. Niektóre materiały graficzne (zdjęcia) nie mają w pełni dokładnych opisów.

Oświadczenie sporządzono: 2020-09-22

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Beata Adamczyk (e-mail: biblioteka@opatowiec.pl tel.: 41 35 18 026). Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby je zgłaszającej, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 Dostępność architektoniczna

Opis dostępności architektonicznej:

Samorządowa Instytucja Kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Opatowcu, ul.  Rynek 16, 28-520 Opatowiec

 1. Na teren budynku prowadzą 2  wejścia.

 • Wejście główne od strony rynku (schody)

 •  Wejście z boku budynku (od strony ul. Targowej) z wykonanym podjazdem dla osób niepełnosprawnych.

 1. Budynek 2 kondygnacyjny bez  windy.

 2. Biblioteka znajduje się na piętrze budynku, przy wejściu znajduje się dzwonek za pomocą którego osoba niepełnosprawna może przywołać pracownika biblioteki, który zapewni kompleksową obsługę.

 3. Przed budynkiem parking,  bez wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych

 4. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby (np. w chwili przybycia). Wejście do pomieszczeń budynku z psem asystującym będzie możliwe po wcześniejszym określeniu ilości interesantów znajdujących się w budynku.

 5. W instytucji nie ma pętli indukcyjnych.

 6. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 7. Obecnie nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.                  

Do końca 2024 roku Samorządowa Instytucja Kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Opatowcu planuje zwiększyć dostępność strony.


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Data ostatniej aktualizacji: 08.02.2024 r.
 

 

 

 
Godziny otwarcia biblioteki:
Poniedziałek
1200 - 1800
Wtorek
800 - 1500
Środa
1200 - 1800
Czwartek
800 - 1500
Piątek
1200 - 1800

Zegar

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Lipiec 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny